Obchodní podmínky

 

Všeobecné obchodní podmínky


1. Pojmy

1.1. Tyto všeobecné smluvní podmínky upravují právní závazkové vztahy mezi poskytovatelem
masážních a regeneračních služeb společností Centrum trvalého zdraví, o.p.s., IČ 27152235 (dále jen
provozovatel), na adrese Na Dlouhém lánu 11, 160 00 Praha 6, a kupujícím či uživatelem
poskytovaných služeb (dále jen zákazník). 
1.2. Provozovatel poskytuje masážní a regenerační služby na základě platného živnostenského
oprávnění a dokladů o odborné způsobilosti k vykonávaným činnostem.

1.3. Společnost Centrum trvalého zdraví, o.p.s. provozuje internetové stránky www.cordeus.cz

2. Úvodní ustanovení

2.1. Tyto Všeobecné obchodní podmínky (dále jen „VOP“) upravují smluvní vztahy mezi
Provozovatelem a zákazníkem při realizaci prodeje masážních a relaxačních služeb či dalších služeb,
nabízejících provozovatel.
2.2. Smluvní vztah mezi Provozovatelem a Zákazníkem se vedle těchto VOP řídí aktuálně platným
„Ceníkem“a provozními řády provozovatele.
2.3. Tyto Všeobecné obchodní podmínky se použijí vždy, pokud Smlouva nebo jiné písemné ujednání
mezi Smluvními stranami neobsahuje úpravu jinou. Jednotlivá ustanovení těchto VOP lze změnit
nebo vyloučit ve Smlouvě.

3. Rozhodné právo a právní režim

3.1. Smluvní vztahy mezi Smluvními stranami se řídí právním řádem České republiky.

4. Proces objednání služeb a jejich úhrady

4.1. Objednání
Termín poskytnutí služby je třeba dohodnout a rezervovat předem v rezervačním sytému, osobně,
telefonicky či e-mailem u provozovatele. Dohodnutý termín je pro klienta závazný. Provozovatel na
dohodnutý termín návštěvy klienta rezervuje příslušný čas a prostor na poskytovanou službu.

4.2. Cena služby
Cena služby je určována dle aktuálně platných cen, které jsou uveřejněny v rezervačním systému
provozovatele. Cenu je možné upravit na základě smlouvy nebo jiné písemné dohody mezi
Provozovatelem a Zákazníkem.

4.3. Platební podmínky
Platba za poskytované služby je možné provést on-line v rezervačním systému, bankovním převodem
nebo na recepci společnosti a to před poskytnutím služby. Úhradu na recepci je možné provést
v hotovosti, platební kartou nebo poukazy společností Ticket services, Sodexo a Cheque Dejeuner.
Informace o možnosti platby poukázkami a podmínky sdělí zákazníkovi recepce Provozovatele. Dále
je možná platba bankovním převodem a z fondů FKSP, služby lze čerpat po připsání částky na účet
Poskytovatele a objednávkami přes systémy benefit plus a benefity.

4.4. Dárkové poukazy
Dárkový poukaz lze využít na úhradu služby z nabídky provozovatele. U dárkového poukazu s
uvedenou hodnotou lze přesný druh a rozsah poskytovaných služeb dohodnout při sjednávání
termínu návštěvy, nebo před zahájením poskytované služby. Popis jednotlivých služeb najde klient na
webových stránkách www.cordeus.cz. Platbu dárkovým poukazem je nutno nahlásit před začátkem
provedení služby pro ověření platnosti.

Platnost a podmínky využití poukazu se řídí podmínkami uvedenými na poukazu. Pokud na poukazu
není uvedena platnost, je poukaz platný 6 měsíců od zakoupení. Dárkovým poukazem s uvedenou
cenou lze platit veškeré nezlevněné služby provozovatele. Dárkovým poukazem nelze platit
permanentky na cvičení v tělocvičně nebo bazénu. Za nevyčerpaný poukaz se peníze nevrací.
Při objednávce poukazů přes internetové stránky provozovatele je možné provádět platbu
bankovním převodem, online platební kartou nebo online bankovním převodem. Poukazy budou
Zákazníkovi zaslány po připsání částky na účet poskytovatele. Při platbě online kartou nebo
bankovním převodem budou poukazy odeslány do 2 pracovních dnů od provedení platby.
Poukaz objednaný přes internetové stránky provozovatele je možno vyzvednout osobně na recepci
provozovatele, zaslat elektronicky na e-mail nebo zaslat Českou poštou. Způsob dodání si vybere
zákazník při zakoupení poukazu.
Při nákupu poukazu přes internetové stránky provozovatele má zákazník právo dle ustanovení § 53(7)
občanského zákoníku od smlouvy odstoupit bez uvedení důvodu a bez jakékoliv sankce do 14 dnů od
převzetí poukazu. Podmínkou je, že zákazník poukaz nezačal čerpat. Zákazník je povinen zaslat
poukaz zpět provozovateli společně s odstoupením od smlouvy a to buď elektronicky e-mailem nebo
poštou. Provozovatel vystaví zákazníkovi dobropis nejpozději do 14 dnů od převzetí poukazu.

 

5. Storno podmínky a reklamace

5.1. Zrušení objednávky - Zákazník
Zákazník může předem, telefonicky či e-mailem, zrušit svoji rezervaci na danou službu, nejpozději
ovšem do 24 hodin před zahájením služby. Při pozdějším zrušení nebo přeobjednání bude po
klientovi požadována úhrada hodnoty rezervované doby ve výši 50% ceny rezervované služby,
případně bude rovnou odečten celý vstup z permanentky či hodnoty dárkového poukazu.
Dostaví-li se Zákazník max. 15 minut po dohodnutém termínu, bude poskytnuta služba
ve zkráceném rozsahu tak, že skončí v původně stanoveném čase. Při pozdějším příchodu bude po
Zákazníkovi požadována úhrada hodnoty rezervované doby ve výši 50% ceny rezervované služby,
případně bude rovnou odečtena z hodnoty dárkového poukazu.

5.2. Storno podmínky pro workshopy, kurzy, školení a jednorázové akce
Pokud zákazník omluví službu nejpozději do 14 dní před datem konání akce 
a) Provozovatel vrátí celou kupní cenu vybrané akce. Omluvit se je nutné elektronickou formou na
email info@cordeus.cz s uvedením důvodu a přiložením kopie faktury/ daňového dokladu a data
nákupu s číslem vašeho bankovního účtu, na který žádáte vrácení kupní ceny vybrané akce.
Zákazníkovi bude zaslán dobropis s částkou odpovídající kupní ceně služby. Částka bude vrácena
bankovním převodem nejpozději do 30 dnů od doručení emailu s odstoupením od smlouvy. b) Částku
je možné také převést na některý z dalších termínů akce podobného rozsahu případně na jiné služby
provozovatele
Pokud se omluvíte nejpozději do 7 dnů před datem konání akce 
a) Provozovatel nabídne možnost využití náhradního termínu akce podobného obsahu bez možnosti
vrácení zaplacené kupní ceny za akci.
b) Poskytovatel vrátí zákazníkovi 50% kupní ceny vybrané akce. Omluvit se je nutné elektronickou
formou na email info@cordeus.cz s uvedením důvodu a přiložením kopie faktury/ daňového dokladu
a data nákupu s číslem vašeho bankovního účtu, na který bude vráceno 50% kupní ceny vybrané
akce. Provozovatel zašle zákazníkovi dobropis s odpovídající částkou. Částka bude vrácena
bankovním převodem nejpozději do 30 dnů od doručení emailu s odstoupením od smlouvy.
V případě vašeho odhlášení se z akce z důvodů náhlého vážného onemocnění 7 dnů a méně před
konáním akce 
a) Celá částka, bohužel, propadá. Odečteny jsou veškeré provozní náklady spojené s rezervací místa
pro zákazníka, protože v tak krátké době již není možné sehnat náhradu. Případně je možné, po
domluvě s organizátorem akce, akci využít i prostřednictvím jiné osoby, které bude v souladu s
podmínkami konání akce.
b) Pokud se provozovateli podaří doplnit náhradníka, nabídne zákazníkovi možnost využití
náhradního termínu akce podobného obsahu bez možnosti vrácení zaplacené kupní ceny za akci.

5.3. Zrušení objednávky – Provozovatel

Poskytované služby mohou být odmítnuty, pokud: Zákazník se dostaví na poskytovanou službu se
zjevnými příznaky infekčních onemocnění; Zákazník se dostaví na poskytovanou službu v podnapilém
stavu, nebo pod vlivem návykových látek; Zákazník se dostaví na poskytovanou službu se zdravotními
problémy, které jsou v kontraindikaci s poskytovanou službou; Zákazník se dostaví na poskytovanou
službu v nevyhovujícím hygienickém stavu; Zákazník se během telefonického objednávání vyjadřuje
nepřístojným způsobem.
Poskytované služby mohou být předčasně ukončeny, pokud se: během poskytování služby u
Zákazníka objeví zjevné příznaky infekčních onemocnění; během poskytování služby u
Zákazníka objeví zjevné příznaky podnapilosti či návykových látek; během poskytování služby u
Zákazníka objeví zjevné příznaky zdravotních problémů; během poskytování služby bude Zákazník
přes opakovanou výzvu chovat nepřístojným způsobem.

5.4. Reklamace
Reklamaci je Zákazník povinen uskutečnit bezprodleně. Reklamace musí věrohodně souviset s
konkrétním pochybením provozovatele. Reklamace se podává písemně vyplněním záznamu o
reklamaci na recepci provozovatele případně doručením poštou na adresu Provozovatele. V případě
bezpředmětné reklamace má provozovatel nárok, aby náklady na její projednání byly vymáhány po
zákazníkovi.

6. Ochrana osobních údajů

6.1. Zpracování osobních údajů
Zákazník výslovně souhlasí s tím, že je Provozovatel oprávněn v souladu s příslušnými obecně
platnými právními předpisy, zejména se Zákonem č. 101/2000 o ochraně osobních údajů zpracovat a
uchovat veškeré informace a údaje, které mu pro účely zpracování objednávky poskytl. Zákazník
vyslovuje souhlas se zasíláním Obchodních sdělení na svou emailovou adresu. Tento souhlas má
Zákazník možnost kdykoliv zrušit.

7. Platnost a účinnost
7.1. Tyto Všeobecné obchodní podmínky nabývají platnosti a účinnosti dnem 1.3.2022. Smluvní
vztahy vzniklé před nabytím účinnosti těchto Všeobecných obchodních podmínek zůstávají v
platnosti a řídí se obchodními podmínkami platnými v době jejich vzniku.
7.2. Platné znění těchto Všeobecných obchodních podmínek je k dispozici v sídle Provozovatele a je
zveřejněno na webových stránkách provozovatele www.cordeus.cz.
7.3. V případě rozporu jazykových verzí těchto Všeobecných obchodních podmínek mají přednost
Všeobecné obchodní podmínky v českém jazyce.

V Praze dne 1. března 2022